โครงการโมเดลการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Social Entrepreneurial Model) ช่วงที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการโมเดลการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Social Entrepreneurial Model) ของนักศึกษา/บัณฑิต/ประชาชน ที่พร้อมลงพื้นที่นำโจทย์ความต้องการจากชุมชนมาดำเนินการโดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาจนเป็น (เพิ่มเติม…)

ศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ” และ “การส่งเสริมการใช้ ประโยชน์งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม”

ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม อาจารย์สมชาติ วิจิตราการลิขิต รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมงานของสถาบันฯ ศึกษาดูงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม…)

ศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ” และ “การส่งเสริมการใช้ ประโยชน์งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม”

ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี  ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม อาจารย์สมชาติ วิจิตราการลิขิต รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมงานของสถาบันฯ  ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญ (เพิ่มเติม…)

ศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ” และ “การส่งเสริมการใช้ ประโยชน์งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม”

ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม, อาจารย์สมชาติ วิจิตราการลิขิต รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมงานของสถาบันฯ ได้ศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ” และ “การส่งเสริมการใช้ ประโยชน์งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม” (เพิ่มเติม…)

ขอแสดงความยินดี กับ ทีม Startup นักศึกษาของ มทร.รัตนโกสินทร์ ทั้ง 6 ทีม

ได้แก่ ทีมหุ่นยนต์ AGV ทีม Arrow Up ทีม Rosobot Cleaning ทีม Safety First ทีมมอเตอร์ไซค์ Hybrid และ ทีมระบบตรวจประสิทธิภาพการผลิต ที่ได้ผ่านการคัดเลือกของเวที Startup Thailand League 2020 โดย NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ทีมนักศึกษาทั้ง 6 ทีมได้รับการคัดเลือกเป็น 200 ทีมจากทั้งหมด 400 ทีมภายใต้มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 39 แห่ง OMS-PSU - งานอบรม ประชุม สัมมนา (เพิ่มเติม…)