สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม (CI2) จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ภายใต้การกำกับดูแล โดยคณะกรรมการประจำสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายพีรวงศ์  จาตุรงคกุล เป็นผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สร้างเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์   มุ่งพัฒนานวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ”

พันธกิจ (Mission)

 1. สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
 2. พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรม เพื่อการสืบค้น
 3. พัฒนาระบบกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 4. ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่สังคม
 5. พัฒนางานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 6. พัฒนางานบ่มเพาะ ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ (Objectives)

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 2. เพื่อเป็นสถาบันพัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการสืบค้น
 3. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
 4. เพื่อให้งานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่สังคม
 5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 6. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบ่มเพาะด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม