ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุน (หมวดเงินรายได้) ครั้งที่ 1/2565   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุน (หมวดเงินรายได้) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกครั้งที่ 1/2565   

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสถาบัน (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2565  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสถาบัน ครั้งที่ 1/2564  

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระยะ 2 

–  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 

–  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563  

–  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

–  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

–  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

1.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่๑/๒๕๖๑ 

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2562-2566)

3.แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของ ๙ มทร.