โครงการออกแบบด้านนวัตกรรมอาหาร และ Smart Packaging ครั้งที่ 2 เรื่อง การออกแบบโลโก้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ในวันที่ 5 – 7  มีนาคม  2562 สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม จัดโครงการออกแบบด้านนวัตกรรมอาหาร และ Smart Packaging  ครั้งที่  2  เรื่อง การออกแบบโลโก้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า โดยให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าในระยะยาวอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ผศ.จุฬาลักษณ์  ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง  รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เข้าพบ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เพื่อหารือและประสานความร่วมมือด้านวิชาการและด้านต่างๆ ร่วมกัน

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น : กิจกรรมนำเสนอโครงการย่อย ของนักศึกษาโดยความร่วมมือ ของหน่วยงาน สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม (เพิ่มเติม…)

กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการชุมชนศาลายา

สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม(CI2) จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการชุมชนศาลายา ตาม โครงการศาลายาเมืองสร้างสรรค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้อง A319 ชั้น 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ การพลิกฟื้นวิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวชุมชน

(เพิ่มเติม…)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2561

วันที่  19 มีนาคม 2561  ให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น นำเสนอประวัติ ประสบการณ์ และแผนการทำงาน พร้อมทั้งแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาสถาบันฯ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม และประชาคม เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา (เพิ่มเติม…)