ศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ” และ “การส่งเสริมการใช้ ประโยชน์งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม”

ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิ…

ศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ” และ “การส่งเสริมการใช้ ประโยชน์งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม”

ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิ…

ศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ” และ “การส่งเสริมการใช้ ประโยชน์งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม”

ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 นำโดย ผศ.ดร.จุฬาล…